Financieel jaarverslag – 2015
Bestuursverslag
In maart 2015 is de Stichting Bijna Thuis Huis “Latesteyn” Nuenen c.a. opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62993186. De stichting heeft sinds 1 juni 2015 de
ANBI status.
De stichting heeft ten doel:
– het bieden van ondersteunende zorg in een huiselijke omgeving binnen de Gemeente Nuenen c.a. aan mensen in de terminale fase van hun leven, waarbij thuis verblijven niet mogelijk of wenselijk is.
– het geven van ondersteuning en begeleiding aan familie.
– het geven van nazorg aan de nabestaanden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De bestuursamenstelling van de Stichting per 31 december 2015 is:
Voorzitter: Fred Heering
Vice-voorzitter: Joep Elbers
Secretaris: Helma van den Brink
Penningmeester: Marja van Aken

Op het moment van opmaken van deze jaarrekening is Paul Silvis toegetreden tot het bestuur als penningmeester vanaf 23 maart 2016. Marja van Aken is vanaf dat moment lid van het bestuur.

Wat hebben we bereikt in 2015.
In 2015 zijn vele inspanningen geleverd om het project verder op gang te brengen. Hieronder volgen de belangrijkste activiteiten die zijn uitgevoerd:
– Het verwerven van een pand was de grootste uitdaging. Helaas is de Stichting er nog niet in geslaagd een pand te betrekken ondanks de vele inspanningen en gesprekken met wethouders en andere medewerkers van de gemeente. Er is een pand beschikbaar aan de Pastoorsmast 18 te Nuenen. Echter de erfpachtconstructie legt zoveel beslag op de financiële middelen dat exploitatie in die vorm niet realistisch is te achten. Naast deze locatie zoekt het bestuur naar alternatieve partners en locaties.

– Communicatie: met succes is regelmatig de publiciteit gezocht. Er zijn artikelen verschenen in het Eindhovens Dagblad, Rond de Linde, de Nuenense krant en Zo Nuenen. Ook is de voorzitter een aantal keren geïnterviewd door de Lokale Omroep Nuenen. In oktober is er voor ruim 40 belangstellenden een bijeenkomst gehouden waar de stand van zaken en de plannen besproken zijn.

Voor de verdere ontwikkelingen in 2016 verwijzen wij u naar de actuele informatie op onze website: http://bijnathuishuisnuenen.nl/category/financieel
Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) (in €)

Exploitatierekening 2015 (in €)

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015 (in €)

Algemeen
De stichting is opgericht op 30 maart 2015. Het eerste boekjaar loopt derhalve van 30 maart 2015 tot en met 31 december 2015.
De stichting heeft als belangrijkste doel het bieden van ondersteunende zorg in een huiselijke omgeving binnen de gemeente Nuenen c.a. aan mensen in de terminale fase van hun leven, waarbij thuis verblijven niet mogelijk of wenselijk is. De stichting heeft de ANBI status.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Vlottende activa
Onder de vlottende activa is opgenomen een voorschot aan de Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis. De vordering is kortlopend, direct opeisbaar en rentevrij.

Reageren

Facebook