Statuten
Naam en zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. het bieden van ondersteunende zorg in een huiselijke omgeving binnen de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten cum annexis, aan mensen in de terminale fase van hun leven, waarbij thuis verblijven niet mogelijk of wenselijk is;
b. het geven van ondersteuning en begeleiding aan familie;
c. het geven van nazorg aan de nabestaanden;
d. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. een samenwerkingsverband na te streven met de bestaande gespecialiseerde vrijwilligersorganisaties die zich begeven op het zelfde terrein;
b. het in eigendom verwerven en/of huren van een of meer huizen;
c. het in eigendom verwerven en/of huren van medische en zorg ondersteunende apparatuur;
d. het werven, opleiden en ondersteunen van vrijwilligers;
e. alle overige wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen
Artikel 3
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten.

2. Noch een natuurlijke persoon noch een rechtspersoon mag over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen.

Bestuur
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Bestuursleden worden voor de tijd van vier jaren benoemd en kunnen daarna terstond opnieuw worden benoemd.
4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en zij ontvangen geen vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits niet bovenmatig.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 5
1. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 2 bepaalde – door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend en wel schriftelijk.
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail of per fax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel verworpen.
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Artikel 6
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 8
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van een bestuurslid,
b. door het bereiken van het tijdstip van aftreden;
c. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
d. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
e. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; alsmede
f. door ongevraagd ontslag.

Ongevraagd ontslag kan door het bestuur worden verleend met een meerderheid van twee/derde van het aantal zitting hebbende bestuursleden in een speciaal tot dat doel bijeengeroepen vergadering.

Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Deze jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Reglement
Artikel 10
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet, besluiten, uitvoeringsregelingen, beschikkingen of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging en juridische fusie
Artikel 11
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Indien niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze vergadering kan tot statutenwijziging besluiten met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister van de Kamers van Koophandel..
4. Het bepaalde in lid 1 is mutatis mutandis van toepassing op een besluit tot juridische fusie.

Ontbinding en vereffening
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling aan die van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepaling
Artikel 13
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Slotverklaring
Tenslotte verklaarden de comparanten dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
a. de heer B.F. Heering, voornoemd, als voorzitter;
b. mevrouw H.C. Jansen, voornoemd, als vice-voorzitter;
c. de heer Joris Cornelis Maria Elbers, voornoemd, als secretaris;
d. mevrouw Maria Johanna Wilhelmina van Aken, voornoemd, als penningmeester

Facebook